Obchodné podmienky

1 / Úvod

1.1

Vitajte v internetovom obchode spoločnosti Agrin, s.r.o. na internetovej adrese eshop.agrin.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Agrin, s.r.o., so sídlom Veľký Meder, Dunajská 1773/111, PSČ 932 01, IČO: 36 762 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka 45223/T (ďalej len "Spoločnosť Agrin, s.r.o.").

1.2

Agrin, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Na webovej stránke eshop.agrin.sk spoločnosť Agrin, s.r.o. ponúka tovar / produkty / stroje / zariadenia / náhradné diely kupujúcim.

1.3

Kupujúcim je fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) konajúca v postavení spotrebiteľa ("Kupujúci"). Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sa nevzťahujú pre prípady, keď je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba v postavení podnikateľa. Na účely presného vymedzenia pojmu spotrebiteľ a podnikateľ sa uplatňujú príslušné ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

1.4

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákupy v internetovom obchode na webovej stránke eshop.agrin.sk a v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou Agrin, s.r.o. a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu ("Kúpna zmluva"). Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti pri užívaní webovej stránky eshop.agrin.sk a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.5

Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke eshop.agrin.sk a Kupujúci ich môže akokoľvek archivovať a opakovane zobrazovať podľa svojej vôle.

1.6

Spoločnosť Agrin, s.r.o. môže znenie Obchodných podmienok primerane meniť či dopĺňať, pričom tieto zmeny budú Kupujúcemu oznámené prostredníctvom e-mailu a / alebo zverejnením na webovej stránke. Zmena, či doplnenie Obchodných podmienok zakladajú právo Kupujúceho od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým ale nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.


2 / Kúpna zmluva

2.1

Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovej stránke eshop.agrin.sk je iba informatívneho charakteru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. To znamená, že takáto prezentácia nie je záväznou ponukou na uzavretie zmluvy a spoločnosť Agrin, s.r.o. nemá povinnosť zmluvu uzavrieť (najmä v prípadoch, keď je tovar vypredaný alebo je dlhodobo nedostupný, keď sa jedná o technickú chybu na webovej stránke alebo keď Kupujúci v minulosti porušil zmluvu so spoločnosťou Agrin, s.r.o.).

2.2

Webová stránka eshop.agrin.sk obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia príslušnej ceny.

2.3

Cena tovaru je uvedená bez DPH a aj vrátane DPH a súvisiacich daní a poplatkov, ale okrem platieb za dopravné, dobierku a za náklady na strane Kupujúceho ako napríklad bankové a podobné poplatky súvisiace s prevodom peňažných prostriedkov, náklady na internetové pripojenie a komunikáciu apod. Cena zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovej stránke eshop.agrin.sk. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti Agrin, s.r.o. uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.4

Webová stránka eshop.agrin.sk obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie sú platné iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky, ak nie je na webovej stránke výslovne uvedené inak.

2.5

Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke. Formulár obsahuje najmä informácie o:

2.5.1

objednávanom tovare a jeho množstvo (tj. tovar, ktorý Kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka);

2.5.2

spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru; a

2.5.3

údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru ("Objednávka").

2.6

Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Kupujúci podaním Objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky. Podanie Objednávky vykoná Kupujúci kliknutím na tlačidlo "Objednať".

2.7

Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Všetky údaje uvedené Kupujúcim bude preto spoločnosť Agrin, s.r.o. považovať za správne a pravdivé.

2.8

Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať, opravovať či meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Spoločnosť Agrin, s.r.o. bezodkladne po obdržaní Objednávky Kupujúcemu e-mailom potvrdí príjem na adresu uvedenú v Objednávke ("E-mail Kupujúceho").

2.9

Spoločnosť Agrin, s.r.o. je vždy oprávnená v závislosti na charaktere Objednávky (napr. množstvo objednaného tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu a pod.) ešte požiadať Kupujúceho o Dodatočné potvrdenie objednávky.

2.10

Zmluvný vzťah medzi stranami vzniká doručením potvrdenia o prijatí Objednávky (akceptáciou) zaslaného spoločnosťou Agrin, s.r.o. na E-mail Kupujúceho.

2.11

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. na internet, telefón a pod.) sú v bežnej výške, v závislosti na tarife telekomunikačných služieb Kupujúceho. Tieto náklady si Kupujúci hradí sám.

2.12

V prípade, že spoločnosť Agrin, s.r.o. nemôže niektorý z požiadaviek uvedených v Objednávke splniť, zašle na E-mail Kupujúceho miesto potvrdenia Objednávky zmenenú ponuku s uvedením možných variantov Objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho. Pozmenená ponuka sa v takom prípade považuje za nový návrh kúpnej zmluvy.

2.13

Spoločnosť Agrin, s.r.o. v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka vylučuje možnosť prijatia ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.14

Kupujúcemu bude doručovaná všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou na E-mail Kupujúceho alebo na adresu pre doručovanie uvedenú v Objednávke alebo na jeho Užívateľsky účet.


3 / Kúpna cena a platobné podmienky

3.1

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

3.1.1

v hotovosti pri prevzatí tovaru;

3.1.2

platobnou kartou pri prevzatí tovaru;

3.1.3

platobnou kartou pri nákupe online, prostredníctvom platobnej brány GoPay;

3.1.4

dobierkou v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

3.1.5

bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti Agrin, s.r.o. ("Účet Agrin, s.r.o.").

3.2

Súčasťou kúpnej ceny sú i náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktoré je povinný zaplatiť Kupujúci ("Kúpna cena").

3.3

Ak Kupujúci zvolí platbu vopred, spoločnosť Agrin, s.r.o. vyčká s odoslaním tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.4

Spoločnosť Agrin, s.r.o. je oprávnená, najmä v prípade, keď nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky Kupujúcim v súlade s článkom 2.9, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny vopred ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.5

V prípade platieb bezhotovostným prevodom na Účet spoločnosti Agrin, s.r.o. je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu za tovar spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Kúpna cena je v takomto prípade splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na Účet spoločnosti Agrin, s.r.o..

3.6

Spoločnosť Agrin, s.r.o. nepožaduje od Kupujúceho zálohu ani obdobnú platbu. Tým však nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho na základe týchto Obchodných podmienok uhradiť v niektorých prípadoch Kúpnu cenu vopred.

3.7

Spoločnosť Agrin, s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu kúpy. Kupujúci sa teda stane jeho vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3.8

Zmeny cien ako aj všetky ďalšie zmeny na webovej stránke eshop.agrin.sk sú vyhradené.

3.9

Akčné ceny platia do vypredania uvedeného počtu kusov zlacneného tovaru alebo po časovo určenú dobu. Zľavy z Kúpnej ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

3.10

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené právnymi predpismi, vystaví spoločnosť Agrin, s.r.o. ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru ( "Faktúra"). Faktúru vystaví spoločnosť Agrin, s.r.o. Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na E-mail Kupujúceho.


4 / Preprava a dodanie

4.1

Ak je spoločnosť Agrin, s.r.o. podľa Kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí riadne prekontroloval.

4.2

V prípade, že je spôsob dopravy stanovený na základe požiadavky Kupujúceho uvedeného v Objednávke, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3

Ak neprevezme Kupujúci tovar pri dodaní (okrem prípadu uvedeného v článku 4.5), je spoločnosť Agrin, s.r.o. oprávnená požadovať poplatok za uskladnenie tovaru.

4.4

V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť všetky s tým spojené náklady.

4.5

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a zásielku odmietnuť.

4.6

Práva kupujúceho ohľadom prípadných vád tovaru a postup pri reklamácii sú bližšie upravené v Reklamačnom poriadku spoločnosti Agrin, s.r.o., ktorý je dostupný tu: https://eshop.agrin.sk/reklamacny-poriadok.


5 / Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.3 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti Agrin, s.r.o. odoslané v lehote uvedenej vyššie.

5.2

Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať spoločnosti Agrin, s.r.o. Žiadosť o odstúpenie od Kúpnej zmluvy na adresu uvedenú v článku 10.11 alebo elektronickou poštou.

5.3

Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí:

5.3.1

ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

5.3.2

ak Kupujúci vec použil ešte pred objavením vady; alebo

5.3.3

ak Kupujúci svojim konaním či nekonaním nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v pôvodnom stave.

5.4

Spoločnosť Agrin, s.r.o. je oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

(a) tovar už nie je možné dodať (napr. Tovar sa už nevyrába) ani inak nahradiť;

(b) v prípade zjavnej chyby v uvedenej cene tovaru na webovej stránke;

(c) do doby prevzatia tovaru Kupujúcim v prípadoch, keď má Kupujúci podľa Občianskeho zákona právo od zmluvy odstúpiť;

(d) a ak Kupujúci neprevezme tovar podľa článku 4.5 vyššie.

5.5

V prípade odstúpenia sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spoločnosti Agrin, s.r.o. vrátený na adresu uvedenú v článku 10.11 do štrnástich (14) dní od odstúpenia v stave a hodnote, v akom ho Kupujúci prevzal, vrátane všetkého príslušenstva a súvisiacej dokumentácie.

5.6

Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru. Na Kúpnu cenu, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže spoločnosť Agrin, s.r.o. jednostranne započítať všetky svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

5.7

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok vráti spoločnosť Agrin, s.r.o. prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým je spoločnosť Agrin, s.r.o. od Kupujúceho prijala. Spoločnosť Agrin, s.r.o. je taktiež oprávnená vrátiť peňažné prostriedky Kupujúcemu už pri vrátení tovaru alebo aj iným spôsobom, s ktorým bude Kupujúci súhlasiť. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, spoločnosť Agrin, s.r.o. nie je povinná vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo dostatočným spôsobom preukáže, že ho na adresu spoločnosti Agrin, s.r.o. odoslal.

5.8

Nárok na úhradu škody vzniknutý na tovare je spoločnosť Agrin, s.r.o. oprávnená jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.9

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou Agrin, s.r.o. a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán, stane sa darovacia zmluva neúčinnou a Kupujúci bude povinný spolu s tovarom spoločnosti Agrin, s.r.o. vrátiť aj poskytnutý darček.


6 / Ochrana osobných údajov

6.1

Pravidlá ochrany osobných údajov Kupujúceho, vrátane pravidiel pre zasielanie obchodných oznámení a použitia cookies, sú uvedené tu: http://eshop.agrin.sk/index.php?route=information/information&information_id=3


7 / Duševné vlastníctvo

7.1

Spoločnosť Agrin, s.r.o. je majiteľom či držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva ohľadom webových stránok eshop.agrin.sk a akýchkoľvek materiálov na nej zverejnených (prípadne nadobúdateľom licencie). Príslušné diela sú chránené prevažne autorským právom po celom svete.

7.2

S výnimkou prípadov, keď je to povolené zákonom, Kupujúci nesmie bez výslovného súhlasu spoločnosti Agrin, s.r.o. užiť kópie (je jedno či offline alebo online) akýchkoľvek materiálov vytlačených alebo stiahnutých akýmkoľvek spôsobom z webovej stránky eshop.agrin.sk, vrátane akéhokoľvek textu, ilustrácií, fotografií, video alebo audio sekvencií, alebo akejkoľvek grafiky. Postavenie spoločnosti Agrin, s.r.o. (a akýchkoľvek identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na webovej stránke eshop.agrin.sk musí byť vždy uvedené.


8 / Odkazy

8.1

V prípade, že webová stránka eshop.agrin.sk obsahuje odkazy na iné internetové stránky a zdroje poskytnuté tretími osobami, sú také odkazy uvedené len pre informáciu Kupujúceho. Spoločnosť Agrin, s.r.o. nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto internetových stránok a zdrojov.

8.2

Spoločnosť Agrin, s.r.o. preto nemôže byť zodpovedná za obsah internetových stránok odkazovaných z webových stránok eshop.agrin.sk. Takéto odkazy nemajú byť interpretované ako schválenie alebo podpora odkazovaných stránok zo strany spoločnosti Agrin, s.r.o.. Spoločnosť Agrin, s.r.o. nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže Kupujúcim vzniknúť v dôsledku ich použitia.

8.3

Na webovú stránku eshop.agrin.sk je možné odkazovať spôsobom, ktorý je oprávnený a ktorý nepoškodzuje dobré meno spoločnosti Agrin, s.r.o. a ani ho nezneužíva. Je však zakázané odkazovať takým spôsobom, ktorý naznačuje akúkoľvek formu spojenia so spoločnosťou Agrin, s.r.o. alebo schválenia či podpory zo strany spoločnosti Agrin, s.r.o., kde nič také neexistuje. Webová stránka eshop.agrin.sk nesmie byť referencovaná do rámu alebo vložená do akejkoľvek inej stránky, a ani nesmie byť odkazujúca na akúkoľvek inú časť webovej stránky ako je domovská stránka. Spoločnosť Agrin, s.r.o. si vyhradzuje právo bez ďalšieho odvolať povolenie odkazovať.


9 / Obmedzenie zodpovednosti

9.1

Spoločnosť Agrin, s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, že webová stránka eshop.agrin.sk alebo akýkoľvek na nej umiestnený obsah budú neustále dostupné a neprerušené. Spoločnosť Agrin, s.r.o. môže prerušiť, ukončiť, upustiť od poskytovania alebo zmeniť webové stránky (alebo akúkoľvek ich časť) bez akéhokoľvek upozornenia. Spoločnosť Agrin, s.r.o. nebude mať akúkoľvek zodpovednosť voči Kupujúcemu, keď z akéhokoľvek dôvodu bude webová stránka eshop.agrin.sk kedykoľvek alebo po akúkoľvek dobu nedostupná.

9.2

Spoločnosť Agrin, s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, že webová stránka eshop.agrin.sk alebo akýkoľvek na nej umiestnený obsah budú bez chýb a opomenutia.

9.3

Spoločnosť Agrin, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené vírusom, útokom odopretie služby (DoS) alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať Kupujúceho počítačové zariadenia, počítačové programy, dáta alebo iný materiál v dôsledku použitia webovej stránky eshop.agrin.sk Kupujúcim alebo stiahnutie akéhokoľvek obsahu na nej alebo na odkazovaných internetových stránkach Kupujúcim.

9.4

Spoločnosť Agrin, s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, že webová stránka eshop.agrin.sk bude bezpečná alebo že bude bez akýchkoľvek chýb a vírusov. Kupujúci je zodpovedný za riadne nastavenia svojich vlastných informačných technológií, počítačových programov a platformy na prístup na webové stránky. Kupujúci by mal užívať svoj vlastný antivírusový softvér.


10 / Záverečné ustanovenia

10.1

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe kúpnej zmluvy budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2

Ak sa stane niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, použije sa namiesto neho takéto ustanovenie, ktorého zmysel sa mu čo najviac podobá. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť či účinnosť ostatných ustanovení. Akékoľvek zmeny či dodatky Kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok vyžadujú písomnú (vrátane elektronickej) formu.

10.3

Uzavretá Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná spoločnosťou Agrin, s.r.o. v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.4

Spoločnosť Agrin, s.r.o. je oprávnená na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia a činnosť spoločnosti Agrin, s.r.o. nepodlieha žiadnemu ďalšiemu povoleniu.

10.5

Slovenská obchodná inšpekcia je príslušným kontrolným orgánom na riešenie spotrebiteľských sporov mimosúdnym spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. Viac informácií nájdete na webových stránkach slovenskej obchodnej inšpekcie na adrese: www.soi.sk. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

10.6

Kupujúci má tiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10.8

Spoločnosť Agrin, s.r.o. nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

10.9

Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom, českom, nemeckom, maďarskom a anglickom jazyku.

10.10

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

10.11

Spoločnosť Agrin, s.r.o. môžete kontaktovať nasledujúcim spôsobom - adresa pre doručovanie, osobný odber a uplatnenie reklamácií: Agrin, s.r.o., Veľký Meder, Dunajská 1773/111, PSČ 932 01; e-mailová adresa: info@agrin.sk; alebo telefonicky na: +421 948 039 335.