Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov / Privacy policy & GDPR / pre webové stránky www.agrin.sk

Naposledy aktualizované: 13.03.2021 o 19:00


Spoločnosť Agrin, s.r.o., so sídlom Veľký Meder, Dunajská 1773/111, PSČ 932 01, IČO: 36 762 768, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka 45223/T ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") prijala v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a súvisiace právne predpisy, najmä zákon č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov, v platnom znení. Tieto zásady, prostredníctvom ktorých Správca informuje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v súvislosti s obchodnou činnosťou Správcu.


1 / Účel a právny základ spracovania osobných údajov

1.1 / Realizácia zmluvného vzťahu

Správca spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré mu zákazníci poskytnú pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu. Toto spracovanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. V prípade, že zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov nesúhlasí, nemožno zmluvu uzavrieť. Za účelom realizácie zmluvného vzťahu sú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané prostredníctvom online registrácie zákazníkove identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo), jeho kontaktné údaje (email, telefónne číslo) a informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (identifikácia tovaru, spôsob úhrady platby vrátane platobných informácií ako je číslo bankového účtu zákazníka a identifikácia banky). V tomto rozsahu je Správca oprávnený spracovávať tieto osobné údaje tiež za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu so zákazníkom. Uvedené osobné údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu, prípadne dlhšie, ak tak ustanovuje zákon alebo je to nevyhnutné na ochranu práv Správcu.

1.2 / Marketingové využitie údajov

Správca je na základe § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, oprávnený používať osobné údaje zákazníka za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už zákazníkovi poskytol, pričom platí, že tak možno činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany zákazníka. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne do doby, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Právnym základom pre takéto spracovanie je pritom oprávnený záujem Správcu.

Vo všetkých ostatných prípadoch spracováva Správca osobné údaje zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov s ich súhlasom. Jedná sa typicky o prípady, keď potenciálny zákazník súhlasí so zasielaním newsletterov či iných obchodných oznámení zo strany Správcu. Ďalej ide o prípady, keď Správca spracováva ďalšie osobné údaje zákazníkov, ktoré získa v priebehu zmluvného vzťahu (ako sú nákupné zvyklosti zákazníka, jeho preferencie alebo logy vrátane IP adresy či cookies slúžiacich na zisťovanie takýchto preferencií) na účely adresného ponúkania tovaru či služieb. Všetky tieto spracovania sú dobrovoľné a udelenie alebo neudelenie súhlasu s ich spracovaním nemá žiadny vplyv na uzavretie zmluvy. Ak je súhlas udelený, udeľuje sa na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania, možno ho však kedykoľvek odvolať.

1.3 / Poskytnutie technickej funkčnosti elektronického obchodu a webových stránok

Na zabezpečenie prevádzky elektronického obchodu ako aj funkčnosti webových stránok Správca spracováva v nevyhnutnom rozsahu tiež logy vrátane IP protokolu či cookies. Pokiaľ zákazník či potenciálny zákazník nesúhlasí so spracovaním týchto údajov, môže odmietnuť použitie cookies v nastavení svojho internetového prehliadača alebo odmietnuť využitie cookies priamo na webovej stránke Správcu. V takom prípade však zákazník či potenciálny zákazník berie na vedomie, že webová stránka alebo elektronický obchod nemusí správne fungovať po technickej stránke a Správca za takto vzniknuté problémy nezodpovedá. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu funkčnosti webovej stránky alebo elektronického obchodu (tj. v rádoch dní, maximálne týždňov).


2 / Spôsoby a prostriedky spracovania

2.1

Správca zhromažďuje a spracováva osobné údaje podľa článku 1 hore prostredníctvom online registrácie či uzavretím zmluvného vzťahu v rámci elektronického obchodu. Osobné údaje v článku 1 sú teda spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom. V prípade potreby však môžu byť spracovávané aj manuálne v podobe listinnej, napr. prostredníctvom písomnej objednávky. Osobné údaje sú uchovávané v informačnom systém Správcu, v prípade potreby môžu byť tiež zálohované na záložnom serveri / nosičoch informácií.

2.2

Správca prijal a zapracoval také technicko - organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k inému neoprávnenému spracovaniu alebo zneužitiu.

2.3

V oblasti automatizovaného spracovania Správca prijal také opatrenia, aby systémy pre automatizované spracovanie osobných údajov používali iba oprávnené osoby a aby tieto osoby mali prístup len k osobným údajom zodpovedajúcim ich oprávneniu (prostredníctvom užívateľských oprávnení, hesiel). Správca ďalej zabezpečí, aby bolo možné zhotovovať elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť a overiť, kedy, kým a z akého dôvodu boli osobné údaje spracované.


3 / Odovzdávanie a sprístupnenie osobných údajov

3.1

Osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané výhradne Správcom s tým, že na spracovanie osobných údajov môže Správca tiež použiť služby tretích strán, ktoré môžu údaje spracovávať napr. za účelom zasielania marketingových materiálov. Tieto tretie strany sú vždy viazané dohodami o zachovanie dôvernosti a nesmú informácie použiť na iné účely. Zoznam týchto tretích osôb je uvedený tu. Ďalej Správca poskytuje osobné údaje nutné na doručenie objednaného tovaru vykonávateľom doručovania zásielok ako sú napr. Slovenská pošta, a.s., alebo kuriérske spoločnosti ako napr. DHL, PPL, UPS a iné.

3.2

Osobné údaje budú sprístupnené len príslušným zamestnancom Správcu, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o opatreniach slúžiacich k ich zabezpečeniu. Zamestnanci sú oprávnení nakladať s osobnými údajmi iba na základe výslovných inštrukcií Správcu. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru.


4 / Odkazy na stránky tretích strán

4.1

Na webovej stránke Správca sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán. Po kliknutí na tento odkaz bude zákazník či potenciálny zákazník presmerovaný na webovú stránku prevádzkovanú touto treťou osobou. Správca týmto upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za spracovanie osobných údajov týmito tretími stranami, ani za obsah takýchto webových stránok alebo praktiky prevádzkovateľa webovej stránky a odporúča svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom si pozorne prečítať podmienky spracovania osobných údajov a ochrany súkromia každej stránky, ktorú takto navštívi.


5 / Sociálne siete

5.1

Webové stránky Správcu obsahujú aj odkazy na sociálne siete, ako napríklad odkazy na Facebook alebo Twitter. Tieto sociálne siete môžu spracúvať údaje zákazníka či návštevníka webovej stránky, ako napríklad IP adresu, navštívené stránky či môžu implementovať cookies do prehliadača zákazníka alebo návštevníka webovej stránky. Spracovanie týchto údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí.


6 / Požiadavky týkajúce sa veku

6.1

Správca stanovil pre vstup na svoje webové stránky a využitie služieb elektronického obchodu ako aj súvisiaceho marketingu dosiahnutie vekovej hranice 18 rokov. Správca vedome nespracováva osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ je zákazník alebo potenciálny zákazník rodičom alebo opatrovníkom a domnieva sa, že jeho dieťa alebo osoba zverená poskytli Správcovi svoje osobné údaje, je oprávnený o tom Správcu informovať. Ak Správca zistí, že spracúva osobné údaje osoby mladšej ako 18 rokov, okamžite takéto osobné údaje zlikviduje.


7 / Právo na informácie

7.1

Subjekt údajov má vždy právo na prístup k osobným údajov, ktoré o ňom Správca uchováva. Prehľad týchto údajov si subjekt údajov môže vyžiadať kontaktovaním Správcu na info@agrin.sk. V prípade emailovej žiadosti do predmetu svojho e-mailu prosím napíšte "Žiadosť o osobné údaje", aby sme Vašu požiadavku mohli spracovať čo najrýchlejšie.

7.2

Obsahom tejto informácie je vždy oznámenie o:

7.2.1

účele spracovania osobných údajov,

7.2.2

osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,

7.2.3

povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov dotknutých osôb,

7.2.4

príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov.

7.3

Správca má právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.


8 / Právo na opravu

8.1

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že Správca spracováva osobné údaje v rozpore so zákonom alebo v rozpore so záujmami subjektu údajov, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, je subjekt údajov oprávnený:

8.1.1

požiadať Správcu o vysvetlenie,

8.1.2

požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, najmä sa môže jednať o obmedzenia spracovania, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

8.2

V prípade, že je táto požiadavka oprávnená, je Správca povinný odstrániť tento nežiaduci stav bez zbytočného odkladu. Ak Správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov, má subjekt údajov právo sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, dataprotection.gov.sk/uoou.

8.3

Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na oprávnenom záujme Správcu (vrátane priameho marketingu), môže subjekt údajov namietať proti tomuto spracovaniu, pokiaľ sa takéto spracovávanie týka namietaného účelu.

8.4

Ak je to technicky možné, môže subjekt údajov tiež požiadať, aby mu Správca poskytol jeho osobné údaje za účelom ich ďalšieho poskytnutia jemu označenému Správcovi osobných údajov (buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu údajov).


9 / Zmeny v ochrane osobných údajov

9.1

Správca môže upravovať tieto zásady podľa potreby a aktuálneho stavu. V takom prípade existujúcich zákazníkov včas o takejto zmene vyrozumie. Zákazníkom i potenciálnym zákazníkom sa odporúča pravidelne sledovať tieto zásady vrátane príslušných zmien.


10 / Kontaktujte nás

10.1

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností môže zákazník alebo potenciálny klient kontaktovať Správcu na adrese Veľký Meder, Dunajská 1773/111, PSČ 932 01, mailom na info@agrin.sk alebo na tel.čísle +421 948 039 335.